Kegiatan Darmawisata ke Akuarium Jakarta, 20 November 2019 KB-TK SKK Cibubur